HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Az áruház kezelése

Az áruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetõségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Ön minél egyszerûbben megtalálhassa és megvásárolhassa a keresett terméket. Az áruház funkcióit elsõsorban a személyes vásárlás során is felmerülõ igényekhez igazítottuk, és azon túlmenõen próbáltuk további ötletekkel segíteni a vásárlást. A legmegfelelõbb termék kiválasztásának elõsegítésére, igyekszünk Önnek a lehetõ legtöbb javaslatot, és információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

Böngészés

Az áruházban Ön rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkrõl. Ebben az esetben adatainak megadása nem szükséges. A bejelentkezés és regisztráció nélkül történõ böngészés közben is kiválaszthat termékeket, amelyek egy átmeneti tárolóba kerülnek, s ha Ön regisztrálja magát adatai megadásával ezen cikkek azonnal megrendelhetõek, így nem szükséges, hogy bejelentkezés után újra kiválassza azokat. A termékek megtekintésére egy többszintû menüstruktúrát hoztunk létre. A fõoldalon található hivatkozások segítenek a fõ termékcsoport kiválasztásában, melyen belül további alcsoportok szerepelnek. A kívánt termékcsoportra kattintva, részletes terméklistát kap. Itt választhat a termékek közül, és eljuthat a termékek részletes információs oldalaira, amelyen már fénykép és részletes mûszaki leírás is található.A lap alján láthatja az árat, illetve itt teheti kosarába a terméket.

Amennyiben szeretne más termékeket is megtekinteni, az áruház minden oldalán megtalálható kezelõgombok segítségével böngészhet tovább.

Keresési lehetõségek

* A GYORSKERESÉS funkcióval a vásárlást, illetve a kiválasztást szeretnénk megkönnyíteni, mivel egy szót, vagy szótöredéket megadva lehet keresni a termékek azonosítójában, megnevezésében és a termékleírásban. 
* Az ÖSSZETETT KERESÉS funkcióval jóval szélesebb skálán kereshet akár a termék leírásban, akár a gyártó neve szerint, akár megadott értékhatáron belül.

Rendelés

Érvényes rendelést Ön csak regisztráció után, a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel. A regisztráció során az adatlapot értelemszerûen ki kell tölteni. Természetesen lehetõség van eltérõ szállítási és számlázási cím megadására is, így akár ajándékot is küldhet áruházunkból. A regisztrációt megelõzõen, vagy követõen kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket. Itt választhat fizetési és szállítási módot. A szállítási cím megadása után az áruházi szoftver automatikusan kiszámítja a fizetendõ szállítási díjat.


Általános szerzõdési feltételek (ÁSZF) 
Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a aquadepo Bt. (székhelye: 2626 Nagymaros, Elsõvölgy u. 24.; adószám: 22360979-2-13; cégjegyzékszám: 13-06-058972; Nyilvántartásba vette a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Elérhetõségek ( team@aquadepo.hu, 06/20 591 08 06; továbbiakban: Szolgáltató) és a aquadepo Bt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). A szerzõdés nyelve magyar.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerzõdés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.aquadepo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházban (a továbbiakban: aquadepo áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerzõdésben meghatározott Felek között jön létre. Az aquadepo áruházban történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza. Jelen ÁSZF-fel mellõzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, az Ektv. 5.§ (4) és a 6.§ (5) bekezdései alapján.

Az aquadepo áruházban történõ vásárlás elektronikus úton (a Weboldalon kersztül, vagy a team@aquadepo.hu e-mail címen) leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az ügyletre a távollévõk között köttetett szerzõdés vonatkozik.

Az aquadepo áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Ügyfélszolgálat:

aquadepo Bt.

Ügyfélszolgálati iroda helye:2600 Vác, Szent László út 23.

Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje:

H-P: 9:00-15:00 óra között Telefon: +36 20 441 17 03 Internet cím: www.aquadepo.hu E-mail: team@aquadepo.hu

ELÁLLÁS

Elállás joga, módja, következményei A fogyasztónak minõsülõ vásárló a szerzõdéstõl 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptárinapot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az személyes, illetve a partner pontjainkban történõ átvétel esetén is gyakorolható. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt az aquadepo Bt. nem teljesít. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárai megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. Az elállási jog gyakorlása ügyfélszolgálatunkon lehetséges, vagy futárszolgálat igénybevételével, az átvételi pontunkba történõ visszajuttatással. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát higiéniai termékek vásárlása esetén (pl. fogkefe, borotva, epilátor, masszírozó stb.), ha a csomagolást kibontotta. 

GARANCIA, SZAVATOSSÁG 
A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvrõl szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerû használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedõnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel. Amennyiben a szervíz megállapítja, hogy a termék hibátlan, 7500 Ft bevizsgálási díjat számítunk fel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerû használatra vezethetõ vissza, a javítási költség a vevõt terheli. A garanciális feltételekrõl bõvebben itt olvashat: Garancia, jótállás, szavatosság 

EGYEBEK 
A aquadepo webáruház Linux/PHP alapokon mûködõ információs rendszer (TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ: tarhely.hu), biztonsági foka megfelelõ, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részérõl az Internet technikai és mûszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetõségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelõs semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövõ szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerzõdés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közremûködõjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvények szerint jár el.

Panaszkezelés 
Panasszal ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat. Címünk: 2600 Vác, Szent László út 23. Telefon: +360205910806, email: team@aquadepo.hu


Standard akvárium (gépi csiszolt!)

No products in this category.

Pontylazac

No products in this category.

Clear Vision - Opti White (gépi csiszolt!)

No products in this category.